Oxalis acetosella L.
Tillandz (Til-landz), E., Icones novae (1683)
Icon. Nov. (Tillandz)


p. 57
<        >        navigate through volume

Oxalis acetosella L.


binominal name:
Oxalis acetosella L.
cited non-linnean name:
Oxytriphyllon Till.

family: Oxalidaceae
subfamily: Oxalidoideae
epithet: acetosellus,-a,-um

Illustration contributed by:

link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=491398
contact about this record
synonyms:

heterotypic synonyms:
Oxalis alba Steudel; Oxalis americana Bigelow; Oxalis longiflora L.; Oxalis montana Raf.; Oxalis nemoralis Salisb.; Oxalis taquetii R. Knuth; Oxalis vulgaris Gray;
no HD illustration available (3)
no HD illustration available //
2 731448 Oxalis acetosella L.
E. Tillandz (Til-landz), Icon. Nov. (Tillandz): p. 57 (1683)